PRIVACYVERKLARING                                                                                                                 

Hannie van Essen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Hannie van Essen. 

p/a  Bierbrouwershorst 60

7328 NC Apeldoorn.

 www.letitflow-hannievanessen.nl Hannie van Essen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hannie van Essen. Hij/zij is te bereiken via info@letitflow-hannievanessen.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de website:

Hannie van Essen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Na klikken op een advertentie van Hannie van Essen:

 - Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website 

- Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type 

  • Na aanmelding voor de nieuwsbrief en/of gratis lessen:

 - Voor- en achternaam

 - E-mailadres 

  • Na aanschaf van een online cursus of indien je een klant bent:

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres

 - Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hannie@hannievanessen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Hannie van Essen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van de nieuwsbrief

 - Afhandelen van betalingen 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

– Hannie van Essen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hannie van Essen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hannie van Essen) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Hannie van Essen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:

- Voor- en achternaam 

- E-mailadres 

  • Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Hannie van Essen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Hannie van Essen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hannie van Essen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw Pagina 3 van 3 voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Hannie van Essen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Hannie van Essen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Hannie van Essen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@letitflow-hannievanessen.nl

                                                                                                                              

Cliënt administratie in de praktijk:

Als therapeut is Hannie van Essen gehouden aan beroepsgeheim over alles wat tussen jou en haar besproken wordt. Bij eenmalige behandelingen zal geen cliënt dossier worden aangelegd. Bij een serie aan behandelingen b.v. klachtbehandeling gebeurt dit wel. Zo kunnen jullie samen het verloop van de klacht blijven monitoren. Haar cliënten administratie is uitsluitend voor haarzelf en ter inzage van jou. Bij controle van de beroepsvereniging zal ze hier inzage in geven. Dit is ter bescherming van jou en om te controleren of zij haar cliënt administratie op orde heeft. Voor de wet is Hannie van Essen verplicht om het behandeldossier 15 jaar na de laatste behandeling te bewaren. Andere privé gegevens die Hannie van Essen van jou zelf heeft ontvangen zoals b.v. bankgegevens worden na afloop van de laatste behandeling verwijderd.